SOUHLAS S POUŽITÍM DÍLA A GDPR

VERZE KE STAŽENÍ:

souhlas-s-použitím-díla.pdf

SOUHLAS S POUŽITÍM DÍLA

Účastník, který nahraje na webové stránky ve správě yourchance, o.p.s. jakýkoliv příspěvek, včetně článků, fotografií nebo videa (autorské dílo), uděluje tímto souhlas s užitím svého díla společnosti yourchance, o.p.s. se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24717975 (dále jen „yourchance“), a to pro marketingové účely spojené s projektem Finanční gramotnost do škol a Začni správně, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále účastník bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které na tyto webové stránky nahraje, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu společnosti yourchance. V opačném případě se zavazuje nahradit společnosti yourchance nebo ostatním uživatelům veškerou škodu, která by jim nepravdivostí tohoto prohlášení vznikla. Výše uvedený souhlas se uděluje ke zveřejnění díla na webových stránkách a dalších kanálech ve správě yourchance. V případě další potřeby užití takového díla společností yourchance třetími osobami, bude rozsah takového užití předem zaslán účastníkovi k odsouhlasení prostřednictvím emailové komunikace. Za toto udělení souhlasu nepřísluší žádná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Tím není dotčeno právo účastníka odmítnout užití v dalším rozsahu, v návaznosti na požadavek společnosti yourchance, zaslaný účastníkovi emailem.

Udělujete tímto souhlas společnosti yourchance, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem zveřejnění u díla. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti yourchance.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajůobrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelem soutěže je yourchance o.p.s.

yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy